TOP > Technical Reports of the MRI > No.64

Technical Reports of the Meteorological Research Institute No.64

Meteorological Research Institute-Earth System Model Version 1 (MRI-ESM1) -Model Description-

Seiji Yukimoto, Hiromasa Yoshimura, Masahiro Hosaka, Tomonori Sakami, Hiroyuki Tsujino, Mikitoshi Hirabara, Taichu Y. Tanaka, Makoto Deushi, Atsushi Obata, Hideyuki Nakano, Yukimasa Adachi, Eiki Shindo, Shoukichi Yabu, Tomoaki Ose and Akio Kitoh


March 2011

DOI : 10.11483/mritechrepo.64

All Rights Reserved, Copyright © 2003, Meteorological Research Institute, Japan